In onze club wordt vaak gesproken over ‘triple G’.

‘Triple G’ is de roepnaam voor een grondige beleidswijziging, die in maart 2011 vorm kreeg.

Vanuit triple G werd onze visie en missie volledig hertekend met klemtoon op een ‘Gezonde’ club, een Gezonde doorstroming van de jeugd en Gezelligheid.

  • Gezonde club: zowel financieel, als organisatorisch en beleidsmatig.  Daarbij zorg dragen voor een correcte besteding van de middelen tussen alle geledingen van de vereniging.
  • Gezonde doorstroming van de jeugd:  goed ontwikkelde jeugdwerking, permanente bijscholing van de opleiders, coaching enz.:  zie hiervoor onze jeugdpagina’s, missie en visie.
  • Gezelligheid: het moet aangenaam zijn op de club, voor iedereen.   Wij vinden verankering in het district belangrijk en zijn ons bewust van onze sociale rol.

Voor elk van de ‘G’s werden en worden acties ontwikkeld en het bestuur van de vereniging ziet er nauw op toe dat elk iniatief past in binnen ons project.

Wij zijn er ons volop van bewust dat ‘triple G’ verwachtingen heeft gecreeerd.  Wij zullen er alles aan doen om deze in te lossen en vertrouwen op de steun en medewerking van onze leden, onze supporters, de lokale overheden en onze sponsors.

Bestuur Zandvliet Sport